top of page

Просуваємо легальне

терапевтичне використання

та наукові дослідження

психоделіків в Україні

UK

Статут громадської організації
«Українська асоціація психоделічних досліджень»

м. Київ – 2022 р.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОДЕЛІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (далі – Організація) є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням фізичних осіб, яке створено на установчих зборах засновників і діє в організаційно-правовій формі, як громадська організація, на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території. діяльності (розширює свою діяльність на території України), рівності перед законом, захисту майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості, публічності та на основі єдності інтересів своїх членів із задоволення та захисту своїх соціальних, культурних та інших законних інтересів, консолідації. зусиль членів організації, спрямованої на захист своїх спільних прав та інтересів.

 2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

 3. Організація є юридичною особою з моменту її реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об’єднання», може мати (відкривати та закривати) рахунки в банківських установах, бланки, печатки, штампи, має самостійний баланс, може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор (хоругву), які затверджуються Загальними зборами учасників. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

 4. Організація може об'єднувати фізичних осіб на добровільних засадах для досягнення мети і завдань, передбачених цим Статутом. 

 5. Організація співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян України, а також з міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами іноземної держави. 

 6. Найменування  організації:

  1. Повне найменування українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОДЕЛІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»;

  2. Скорочене найменування українською мовою -  ГО «УАПД»;

  3.  Назва організації англійською мовою:

Повна назва англійською мовою – «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХЕДЕЛІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ».

Скорочена назва англійською мовою – «UPRA».

 1. Організація є неприбутковим, недержавним та некомерційним об’єднанням, яка своєю діяльністю зі статусом юридичної особи, як непідприємницьке товариство, основною платою якої не є отримання прибутку (неприбуткова організація). Кошти та майно направляються на виконання статутної мети і завдань Організації та на оплату праці штатних працівників Організації.

 2. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед учасників, членів Організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб – забороняється. При цьому, не забезпечується розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

1.9. Після проведення процедури державної реєстрації Організації Засновники стають членами Організації.

 1. Організація створюється на необмежених строках діяльності та забезпечує свою діяльність по всій території України.

  1. Організація володіє, користується і розпоряджається своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності та призначенням майна.

  2. Організація відповідає всім зобов'язанням тільки належним йому майном, на яке може бути звернено стягнення.

  3. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають зобов'язанням Організації, а Організація у своїй ситуації не відповідає зобов'язанням держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.

  4. Організація не відповідає зобов'язанням його членів, а члени Організації не відповідають зобов'язанням Організації.

 

РОЗДІЛ II. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 1. Основною метою діяльності Організації є  сприяння розвитку в Україні психофармакології та створення умов для впровадження інноваційних комбінованих методів психофармакотерапії.

 2. Основними завданнями та напрямками діяльності є:

  1. сприяння створенню організаційно-правових умов для проведення наукових досліджень в Україні, передусім – клінічних досліджень застосування психоактивних речовин як складової частини психотерапії для підвищення її ефективності;

  2.  підтримка наукових установ та аналітичних центрів, які займаються проблемами застосування психоактивних речовин у терапевтичних цілях;

  3.  виявлення потреби в психотерапії із застосуванням психоактивних речовин серед різних груп населення, передусім осіб з посттравматичним стресовим розладом, у тому числі серед учасників збройних конфліктів та інших осіб, які постраждали від збройних конфліктів та їх наслідків;

  4.  ведення просвітницької роботи та висвітлення актуальної, об’єктивної та науково обґрунтованої інформації про терапевтичний потенціал психоактивних речовин;

  5.  сприяння підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, в тому числі психотерапевтів та медичних працівників, у сфері терапевтичного застосування психоактивних речовин за найкращими світовими стандартами;

  6.  сприяння ініціативам з охорони громадського здоров’я та зниження шкоди від вживання психоактивних речовин;

  7.  встановлення та розвиток відносин з науковими установами, громадськими організаціями, іншими фізичними та юридичними особами, які займаються проблемами клінічних досліджень психоактивних речовин, їх проведенням, застосуванням психоактивних речовин у терапевтичних цілях в Україні та інших країнах;

  8. різноманітних заходів, у тому числі в режимі онлайн, для обговорення питань створення організаційно-правових умов для проведення клінічних досліджень психоактивних речовин та їх застосування в терапевтичних цілях в Україні із залученням різноманітних стейкхолдерів, у тому числі представників органів державної влади та місцевого самоврядування, наукової та медичної спільноти, практикуючих психологів та психотерапевтів, представників організацій ветеранів АТО, ООС, російсько-української війни та інших збройних конфліктів, інших осіб, які постраждали від збройних конфліктів та їх наслідків;

  9.  участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів, які сприяють покращенню регулювання обігу психоактивних речовин та прекурсорів, проведення наукових, у тому числі клінічних, досліджень психоактивних речовин та їх застосуванню в терапевтичних цілях в Україні;

  10.  підтримка зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій та міжнародних інституцій у реалізації завдань та цілей, які отримують завдання та цілі Організацій, у тому числі шляхом надання консультацій, участі в роботі комісій, експертних рад, організацій широкої громадськості дискусії тощо;

  11.  сприяння налагодження діалогу між міжнародними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та науковою спільнотою в частині створення організаційно-правових умов для проведення клінічних досліджень психоактивних речовин та їх застосування в терапевтичних цілях в Україні;

  12.  сприяння науковим установам та вченим у проведенні клінічних досліджень психоактивних речовин у країнах, де це не заборонено законом, або в Україні за умови створення відповідних організаційно-правових умов для проведення таких досліджень у межах закону;

  13.  організаційна, консультативна та інша підтримка проектів і програм у галузевих клінічних дослідженнях психоактивних речовин та їх застосування в терапевтичних цілях;

  14.  розширення інформації про діяльність Організації, в тому числі, шляхом створення та ведення веб-сайту Організації та сторінок у соціальних мережах, розміщення відповідного веб-сайту та сторінки в соціальних мережах, проведення заходів з розміщення інтересів у діяльності Організації з основними напрямками її діяльності, її досягненнями та планами, а також шляхом виготовлення друкованих та інших матеріалів, у тому числі, буклетів, журналів та книг в електронній та друкованій формі, а також відеоматеріалів;

  15.  заохочення органів державної влади та місцевого самоврядування, українських та іноземних громадян, осіб без громадянства, колективів, громадських організацій та інших установ до співпраці з Організацією з надання виплат цілей та завдань, передбачених цим Статутом.

  16. сприяння формування механізмів конструктивної взаємодії між об’єднаннями громадян і органами державної влади;

  17.  забезпечення всебічного доступу людини до освіти, науки, культури та інформації, здійснення допомоги у зберіганні, примноженні та розповсюдженні знань, покращення стану інформування суспільства з медичних, освітніх, соціальних, екологічних, наукових, правових, культурних та інших питань; 

  18.  сприяння впровадженню нових інформаційних та комунікаційних технологій у розвиток освіти, науки та культури, створення суспільства знань; 

  19.  сприяння експериментальної діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики, а також розвиток діалогу з питань політики в медичній галузі; 

  20.  організація та проведення пошукових робіт, які сприяють підвищенню рівня знань людини та збагатити людську думку в цілому; 

  21. співпраця з представниками інших громадських організацій, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та державними діячами з метою використання цих пропозицій у процесі законотворчості.

  22. здійснення тісної співпраці з волонтерами та волонтерськими організаціями.

  23. сприяння утвердженню рівності прав і можливостей усіх громадян України.

 3. Для здійснення мети та статутних завдань Організації за встановленим чинним законодавством порядку має право: 

- представляти і захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси своїх членів у державних органах та органах місцевого самоврядування, неурядових організаціях;

 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб  у будь-яких органах державної влади, в тому числі в судах, правоохоронних органах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, бути викликаним, відповідальним у судах;

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі) та ідеї;

 • Звертатися в порядку, визначеному чинним законодавством України, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (завагами), заявами (клопотаннями), скаргами, петиціями тощо;

- утримувати в порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

 • брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у розроблених проектах нормативно-правових актів, що видані органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери організації та важливих питань державної і суспільної діяльності;

- проведення мирних зібрань;

 • проводити масові заходи (благодійні акції, мітинги, збори, демонстрації тощо);

 • на добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, в тому числі міжнародні, укладати меморандуми, договори, угоди про співробітництво та взаємодопомогу;

- підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності організацій, які не приймають міжнародні зобов’язання України;

- засновувати з призначенням досягнення мети та цілей, визначених цим Статутом, засобами масової інформації, засновувати нагороди з призначенням відзнаки членів Організації та її партнерів.

- створювати інші відокремлені підрозділи з метою досягнення цілей Організації;

- укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, забезпечені для здійснення статутних завдань Організації;

- отримувати на умовах оренди, тимчасового безкоштовного користування або на будь-яких інших законних підставах будівництво, обладнання, транспортні засоби та будь-яке інше майно, яке необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

 • проводити відповідно до закону підприємницьку діяльність, якщо це передбачено Статутом, або через створені в порядку, передбаченому чинним законодавством України, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті та цілям Громадської організації та сприянню їх досягненню.

 • відкривати рахунки у банківських та фінансових установах у національній та іноземній валюті, виступати учасником та стороною судового процесу.

- розповсюджувати інформацію, поширювати свої ідеї та пропозиції, оприлюднювати звіти про діяльність організації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

 • організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, вистави тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя.

 • проводити просвітницьку та учбово-методичну діяльність.

- обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з громадськими організаціями інших країн;

 • мати власну символіку, що затверджується та зареєстрована в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України, та використовувати її в порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

 • брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що займаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності організації;

-  створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; 

-  організовувати переклади українською мовою іноземної літератури та інших матеріалів, які прямо чи опосередковано стосуються проблем клінічних досліджень психоактивних речовин та їх застосування в терапевтичних цілях;

- формувати бібліотеку літератури, яка прямо чи опосередковано застосовується проблема клінічних досліджень психоактивних речовин та їх застосування в терапевтичних цілях;

- встановлювати стипендії, нагороди та інші відзнаки для найбільш талановитих студентів, науковців та практичних працівників, якщо це досягнення досягнення поставлених перед Організацією цілей та завдань;

- вступати до українських та міжнародних неурядових організацій та об’єднань;

 • захищати інтереси своїх членів та третіх осіб.

 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України.

 • бути учасником та засновником юридичних осіб приватного права, а також виступати через створені юридичні особи виконавцем державного замовлення.

 • отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання.

 • ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

 • брати участь в організації та фінансуванні, а також самостійно проводити семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників конференцій громадськості, органів державної влади. та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародний.

 • брати участь у чинній державній регуляторній політиці відповідно до законодавства України.

 • реалізовувати свою мету шляхом укладення на добровільних засадах з іншими громадськими об'єднаннями меморандумів, договорів, угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, проводити співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України.

 • публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

 • оцінити розробку проектів рішень та провести громадську експертизу проектів рішень.

 • мати інші права, передбачені чинним законодавством, у тому числі Законом України «Про громадські об’єднання».  

 1. Для здійснення мети та статутних завдань організації за встановленим чинним законодавством порядку має обов’язки: 

- збереження правовстановлюючих документів, документів, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети, цілей та завдань Організації.

- зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації відповідно до вимог закону остаточних бенефіціарних власників (контролерів) організації, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених чинним законодавством України.

- готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат.

- провести заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і розрахунок повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями для реалізації діяльності Організації.

- забезпечити ведення обліку та зберігання не менше 5 (п'яти) календарних років усіх облікових документів щодо внутрішніх та міжнародних операцій, і надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

- нести повну відповідальність всім своїм майном за взяті на себе зобов'язання перед третіми особами.

- застосовується чинне законодавство України під час досягнення мети, для якої створюється Організація.

- виконує інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 1. Умови і порядок прийому в члени Організації, припинення членства тощо, прийняті цим Статутом.

 2. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. 

 3. Членами організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і які визнають  Статут організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань організації. 

 4.  Ніхто не може бути примушений до вступу в Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

 5. Прийом у члени Організації виробляється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління Організації , яке приймається протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви. Правління наступного рішення про прийняття в члени Організації та внести відповідний запис у Реєстр Організації не пізніше, ніж через 3 місяці після одержання письмової заяви, у якій особа підтверджує зобов’язання щодо виконання Статуту, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства України та статутних завдань. Правління Організації має право відмовитися від прийнятої особи в членах Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленими підрозділами Організації або іншим статутним органам.

 6. Подання заяви про вступ до членів Організації означає згоду з положеннями цього Статуту та іншими документами Організації, а також згоду взяти на себе обов’язки члена Організації, передбачені цим Статутом. Заява може бути подана особисто, надіслана поштою, електронною поштою або іншими засобами зв’язку.

 7. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків просто Загальними зборами членів.

 8. Особи з інвалідністю першої та другої групи від сплати щорічного членського внеску звільняються.

 9.  Почесними членами Організації можуть бути відомі представники науки, освіти, бізнесу, громадських, політичних та державних діячів або інші особи, які мають особливі досягнення у сфері створення відповідних організаційно-правових умов для проведення клінічних досліджень психоактивних речовин, проведення таких досліджень та застосування психоактивних речовин. речовини в терапевтичних цілях у межах, дозволених законом, а також особи, які зробили значний внесок у здійснення діяльності, пов’язаної з призначенням Організації та у розвиток самої Організації.

  1. Рішення про прийняття в почесні члени Організації залишаються Зборами. Особа, яку обрано почесним членом підтверджено повинна бути згодою на членство. 

  2. Облік членів Організації тіла Голова Організації, який веде Реєстр членів Організації.

 10. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків. 

 1. До прав члена Організації належить:

3.10.1.1. брати участь у діяльності Організації, вибрати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що здійснюються Організацією;

3.10.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішеннями уповноважених органів Організації;

3.10.1.3. звертатися до органів Організації із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, отримувати відповіді, вносити пропозиції про покращення та усування недоліків у діяльності Організації;

3.10.1.4. отримувати на свій запит вичерпну інформацію про використання коштів і фінансово-господарську діяльність Організації;

3.10.1.5. виступати від імені Організації та представляти її інтереси за дорученням Загальних зборів, Голови Організації, Заступників Голови Організації або Правління Організації;

3.10.1.6. брати участь у роботі експертних робочих груп (секцій), створених у межах Організації;

3.10.1.7. користуватися майном Організації у встановленому законом і цим Статутом порядку в межах здійснення статутної Організації;

3.10.1.8. брати участь у заходах, що організовуються та здійснюються Організацією на умовах, визначених Правлінням Організації;

 

3.10.1.9. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення та скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляд скарги та заяви на Загальних зборах. 

3.10.1.10. оскаржувати рішення загальних зборів до суду. 

3.10.1.11. отримувати інформацію з питань діяльності Організації;

3.10.1.12. звертатися до органів Організації за допомогою захисту своїх прав та законних інтересів;

3.10.1.13. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, які обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

3.10.1.14. виносити на розгляд та вимагати розгляд на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації; 

3.10.1.15. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявкою.

3.10.1.16. іншими правами, передбаченими чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів членів.

3.10.2. Члени Організації зобов’язані:

3.10.2.1. дотримуватись положення Статуту Організації; 

3.10.2.2. рішення керівних органів організації;

3.10.2.3. сприяти здійсненню завдань організації;

3.10.2.4. брати участь у публічних заходах, що здійснюються Організацією.

3.10.2.5. не допускати дій, що дискредитують організацію;

3.10.2.6. інформувати організації Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту;

3.10.2.7. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

3.11. Членство в Організації припиняється у випадку:

3.11.1. вихід із організації за власними бажаннями;

3.11.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена повідомляє про мету та завдання Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин;

3.11.3. смерті члена Організації.

3.12. Вихід з членів Організації здійснюється шляхом надсилання письмової заяви (в тому числі повідомлення про вихід будь-якими засобами електронного зв’язку) на ім’я Голови Правління. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви Голови Правління та не потребує будь-яких додаткових рішень.

3.13. У випадку добровільного припинення членства в Організації за письмовою заявою члена Організації, яка є Головою чи Першим представником Голови Організації чи Заступником Голови Організації, припинення членства останнього відбулося з дня, наступного за днем обрання нової Голови чи Першого Заступника Голови Організації Заступника Голови Організації на основі рішення Загальних зборів членів.

3.14. Підставки для виключення з членів Організації:

- неодноразові порушення вимог Статуту;

- неучасть в організації діяльності особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців; 

- несплати членських внесків протягом останнього року.

- заподіяння майнової шкоди Організації, що завдана рішень, діяльністю або бездіяльністю керівників органів управління Організації або відокремленого підрозділу Організації, діями члена або учасника Організації;

- перешкоджання діяльності Організації;

- поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Організації або його членів;

3.15. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшою кількістю голосів її членів. Членство припиняється з моменту винесення Правлінням відповідного рішення. Рішення Правління про виключення з членів Організації може бути оскаржене шляхом подання скарги до Загальних зборів. Рішення Загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

 1. Рішення про припинення членства (участі) в Організації за п 3.14. Цей Статут може бути оскаржене зацікавленою особою в порядку 10 діб з моменту оприлюднення протоколу Загальних Зборів членів на офіційному веб-сайті Організації шляхом подання мотивованої скарги до Правління Організації. До розгляду та прийняття рішення за скаргою заявника, членство в Організації не припиняється.

 2. Прийняття членства настає автоматично і не вимагає прийняття рішення в наступних випадках:

 • вступу в законну силу рішення суду про заборону діяльності Організації;

 • за прийняттям рішення Організації про саморозпуск або реорганізацію Організації;

- виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;

- смерті члена.

 1. При автоматичному приписі членства виключення цього загального члена Організації з Реєстру членів Організації виробляється на підставі рішення Правління Організації, яке не потребує затвердження на зборах членів Організації, крім осіб, передбачених цим Статутом.

 2. Право вступу до членів Організації повторно тих, хто був примусово виключений з членства (участі) Організації, відбувається не раніше ніж через один рік після прийняття рішення про умови припинення ліквідації та забезпечення недопуску їх повторно. Повторно виключений член Організації набуває право вступу до Організації не раніше ніж через три календарних роки.

 3. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 4. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету та позитивного іміджу Організації, ліквідацію незалежності та порушення суверенітету і територіальної цілісності та національної безпеки України, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини.

 

РОЗДІЛ ІV. СТРУКТУРА КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Керівними Органами Організації є:

- Загальні збори членів;

- Правління Організації;

- Голова Організації;

4.2. Контролюючим органом Організація є:

- Ревізійна комісія.

 

РОЗДІЛ V. ПОВНОВАЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ЗВІТУВАННЯ, ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

 

5.1. Управління організацією розроблення на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості та виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів організації.

5.2. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) може проводитися, як для членів однієї з учасників, так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій. 

Рішення про форму проведення такого засідання Правління Організації та погоджуються про прийняті рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління). 

Будь-яке засідання керівних органів оформити протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується в протоколі: якщо сесія відбувається за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувається сесія.

5.3. Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління. 

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні численні члени Організації. 

5.3.2. Чергові Загальні збори звертаються Правлінням за достатком, але не рідше одного разу на рік. Про скликання та порядок денних Зборів оголошується не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до їх відкриття шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Організації. Оголошення про Збори має Публикувати інформацію про дату, час і місце (із зазначенням номерів кімнати, офісу або зали, куди необхідно прибути членам Організації) проведення Зборів; час початку та закінчення реєстрації членів Організації для участі у Зборах; перелік питань, що виносяться на голосування.

5.3.3. Позачергові Загальні збори запитуються при наявності матеріалів, які закріплюють суттєві інтереси Організації, з ініціативи Правління, Ревізійної комісії або на вимогу не менше 1/3 членів Організації, а також в інших випадках, передбачених даними Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня запровадження. відповідних особливостей. У разі такого рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які винесені на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.3.4. Не менше як 1/3 частини членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимоги членів Організації про скликання Загальних зборів не виконано, ці члени мають право самі скликати Загальні збори. 

5.3.5.  До виконання компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.

5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації. 

5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5.7.  Обрання та відкликання Голови, Заступників Голови Організації, Ревізійної комісії Організації та її кількасного складу.

5.3.5.8. Затверджують положення про Голову, Заступників Голови, Правління та Ревізійну комісію.

5.3.5.9. Заслуховують звіти про роботу Голови, Заступників Голови, Правління, дають оцінку їх діяльності. 

5.3.5.10. Заслуховують і затверджують звіт Ревізійної комісії про розпорядження майном Організації та витрати коштів.

5.3.5.11. Розглядають скарги та приймають за ними рішення про діяльність будь-яких органів та/або посадових осіб Організації;

5.3.5.12. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних зборів визнано прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж три четверті присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосами членів Організації приймаються рішення про відчуження майна організації на суму, яка становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим збором. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, які обираються загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів. 

5.3.7.1. Для підрахунку голосів на кожне засідання Зборів величезний склад та члени лічильної комісії, її головуючий та секретар. Рішення про це прийняти простою більшістю голосів.  Головуючий та секретар лічильної комісії забезпечує обов’язки, пов’язані з підрахунком голосів. Протокол Зборів підписується також головуючим та секретарем лічильної комісії, які цим підтверджують правильність підрахунку голосів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які формуються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.3.9. Збори мають право делегувати Правлінням окремішність повноваження для вирішення питань, що входять до компетенції Зборів.

5.3.10. Підготовка засідання Зборів, зберігання документації проведених засідань розроблено Правлінням та/або Головою, Заступниками Голови.

5.3.11. У період між Зборами діють у межах повноважень Голови, Заступників Голови та Правління, які уповноважені вжити всі заходи, деякі з реалізації мети та завдань Організації, виконання рішень Зборів.

5.4. Правління Організації є виконавчим органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. До відповідності Правління за посадою входять Голова, який очікує Правління, та Заступники Голови. Голова підзвітний Зборам і Правлінню. Головою Правління є Голова Організації.

5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і не несуть відповідальності перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації. Члени Правління мають право переобрання.

5.4.4. До компетенції Правління індивідуальний: 

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

5.4.4.2. Скликання чергових та позачергових Загальних збірників та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, розглядаючи всі питання, що належать до компетентних зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до збірників.

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій та пропозицій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.4.4. Підтвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, деякі для їх виконання;

5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном для прийняття рішень Загальних зборів членів Організації.

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів організації та подає їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.4.7. Розгляд та затвердження балансу Організації.

5.4.4.8. Здійснює розгляд звернення громадян з питань діяльності Організації.

5.4.4.9 У період між Зборами шукати порядок володіння, користування та розпорядження майном Організації.

5.4.4.10. Координує діяльність організації, роботи з реалізації програм, проектів, планів.

5.4.4.11. Вносити пропозиції щодо змін та доповнення Статуту, а також готує проекти положення про Голову, Правління, Ревізійну комісію Організації.

5.4.4.12. Приймає рішення про призначення та проведення ревізії.

5.4.4.13 Затверджує бюджет Організації на наступний фінансовий рік, звіт за попередній рік і річний бухгалтерський баланс.

5.4.4.14. Заслуховує та затверджує звіт Голови про його діяльність та діяльність Заступників Голови.

5.4.4.15. Затверджує редакційну раду видання Організації.

5.4.4.16. Присуджує та затверджує нагороди та почесні звання Організації.

5.4.4.17. Розглядає скарги та приймає за ними рішення щодо діянь Голови Організації та Заступників Голови.

5.4.4.18. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до максимальної компетенції Загальних збірників.

5.4.5. Головує на засіданнях Правління Голови Організації.

5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проведення чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головною Організацією, та здійснюються в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці, і вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менше 2/3 членів Правління. Про час місця, та порядок денного засідання члени Правління приєднуються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові сесії скликаються Головною організацією за ініціативою членів Правління або одночасно за вимогою членів Правління. Засідання правління є правомочним за умов присутності також його членів.

5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що виходять до компетенції Правління.

5.4.8. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто. На засіданнях Правління можуть бути присутні будь-які члени Організації, яким на право дорадчого голосу на цьому засіданні Правління. 

5.4.9. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшою кількістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділ голосів вирішальним є голос Голови. 

5.4.10. Рішення правління оформленим протоколом.

5.4.11. Рішення Правління може бути оскаржене до Зборів або в судовому порядку.

5.5. Голова Організації очолює Організацію та її Правління, зобов’язання оперативного управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції та повноважень забезпечити виконання їх рішень.

5.5.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами строком на два роки та може бути переобраним Загальними зборами на наступний термін, але не більше, ніж на два терміни поспіль. Голова Організації є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.5.2. Голова Організації:

5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію в її стосунках з іншими особами, якщо вчинення таких дій не потребує попереднього погодження та несе відповідальність за керівництво Організацією та правлінням вцілому.

5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи організації.

5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації. 

5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників організації.

5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, меморандуми, надає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.5.2.6. Організовує роботу Правління, підготовку засідання Правління та головує його на засіданнях..

5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети та основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, затвердженими з цих питань будь-якими іншими рішеннями або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів. управління Організації, Правління та Загальних зборів Членів Організації. 

5.5.2.8. Організовує та несе відповідальність за виконання рішень Зборів, Правління, інформує про прийняті рішення.

5.5.2.9. Виступає від імені Організації у відносинах з юридичними та фізичними особами, а також, у тому числі, в міжнародних відносинах.

5.5.2.10. Підписує від імені Організації фінансові та інші документи.

5.5.2.11. Здійснює оперативне управління майном та коштами Організації в межах своїх повноважень.

5.5.2.11. Відповідає перед Правлінням, Зборами за достовірність звітності збереження, майна.

5.5.2.12. Діє постійний зв'язок з використанням масової інформації.

5.5.2.13. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових або позачергових Загальних Зборах, якщо зазначене питання внесене до порядку денного останнього.

5.5.2.14. Звітує про свою діяльність та діяльність Заступників Голови перед Правлінням не рідше одного разу на рік або позачергово на вимогу Правління.

5.5.3. Рішення Голови Організації формується у вигляді наказів чи розпоряджень.

5.5.3.1. Рішення Голови можуть бути оскаржені до Правління, Зборів або в судовому порядку.

5.5.4. Звітування на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менше як однієї третини членів Організації.

5.5.5. Голова Організації може бути відкликаний із посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою незалежно від відповідності членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадку:

– за власним бажанням на підставі поданої Правлінням організації письмової заяви;

– при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

– якщо своїми діями він завдав матеріальної чи моральної шкоди Організації.

5.6. Голова не має права без попереднього рішення Правління вчиняти такі правочини та виконувати дії:

5.6.1. укладати будь-які правочини щодо відчуження основних фондів організації, або її частини (в тому числі об’єкти нерухомості, обладнання тощо), а також право на них, крім їх використання, завдяки організації у власній діяльності;

5.6.2. передавати основні фонди організації або їхню частину (в тому числі об’єкти нерухомості, обладнання тощо), а також права на них як внесок до статутного фонду інших юридичних осіб;

5.6.3. основні фонди або їхню частину (в тому числі об’єкти нерухомості, обладнання тощо) у спільній діяльності, передавати їх у спільну діяльність, передавати їх в управління, виставляти на торгах, аукціоні, передавати як відступне або залік взаємних вимог;

5.6.4. укладати договори позики, ренти, управління майном Організації, кредитні договори, договори про спільну діяльність, якщо умови таких договорів передають передачу на спільну діяльність основних фондів Організації;

5.6.5. договори, наслідком яких є обтяження майна Організації;

5.6.6. мати будь-які правочини на суму, більшу ніж гривневий еквівалент 3 000 (трь укладох тисяч) доларів США за офіційним курсом, встановленим Національним банком України станом на дату укладення такого правочину;

5.6.7. укладати меморандуми про співпрацю та інші партнерські угоди з органами державної влади та місцевого самоврядування України та інших країн, громадськими організаціями, зареєстрованими в Україні та інших країнах.

5.7. У разі використання Голови Організації (відпустка, відрядження, план лікування, хвороби, смерті та  інше), виконання його обов’язків, прав та повноважень вкладається на Заступників Голови Організації, які обираються учасниками Загальних зборів відповідно до Статуту. Виконання обов’язків, прав та повноважень Голови Організації утворюється на Заступниках Голови Організації до дати повернення Голови Організації або обрання Загальними зборами нової Голови Організації.

5.7.1. Заступники Голови Організації обираються Загальними зборами з числа учасників Організації терміном на два роки та можуть бути переобраними Зборами на наступний термін, але не більше ніж на два терміни поспіль.

5.7.2. Заступники Голови забезпечують доручення Голови. 

5.7.3. Перший Заступник Голови виконує його обов’язки у випадку окремої Голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків. У випадку будь-якого Першого Заступника Голови або неможливості виконання ним обов’язків Голови, Заступник Голови виконує такі обов’язки.

5.7.4. Заступники Голови Організації несуть відповідальність у сфері віднесених до їх компетенції та напрямків роботи.

5.7.5. Рішення Заступників Голови можуть бути оскаржені до Голови, Правління, Зборів або в судовому порядку.

5.8. Контроль за статутною діяльністю Організації захисту Ревізійна комісія Організації.

5.8.1. Ревізійна комісія Організації діє у складі 3 осіб із числа членів Організації (які обирають голову і секретаря), які обираються Загальними зборами членів строком на 2 роки. Порядок змін відповідно до Ревізійної комісії Загальний та затверджується зборами членів. 

5.8.1.1. До роботи Ревізійної комісії можуть бути залучені відповідні фахівці на умовах найму або договорів цивільно-правового характеру.

5.8.3.Ревізійна комісія проводить планові та позапланові перевірки фінансової діяльності організацій, за результатами яких складається Загальний збір учасників річного звіту, інших звітних документів. На запит Ревізійної комісії Голови Організації зобов'язаний надати всі необхідні документи, та будь-яку іншу інформацію про діяльність Організації.

5.8.3.1. Перевірки застосовуються за дорученням Зборів, Голови, Заступників Голови, Правління та за власною ініціативою Ревізійної комісії.

5.8.4. Ревізійна комісія Організації у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам членів.

5.8.5. Чергові засідання Ревізійної комісії скликаються не менше як один раз на три місяці, а позачергові - за ініціативою Голови Ревізійної комісії Організації. Засідання Ревізійної комісії скликається Головною Ревізійної комісії, і є правомочним за участь у більшій половині членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються більшою кількістю голосів членів Ревізійної комісії,

5.8.6. Про чергове засідання Ревізійної комісії її члени мають бути повідомлені не менше, ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Ревізійної комісії, про які звертаються питання, які вимагають термінового рішення її членів, мають бути повідомлені не менше ніж за 3 дні до дати проведення засідання. За рішенням Ревізійної комісії її засідання може проводитися з використанням засобів зв'язку. У разі прийняття такого рішення Ревізійна комісія розробляє та затверджує порядок проведення засідання з використанням засобів зв'язку. Рішення, прийняті Ревізійною комісією із застосуванням засобів зв’язку, оформлюються протоколом не пізніше наступного дня. Ревізійна комісія Організації веде протоколи своїх засідань, а також забезпечує їх належне зберігання.

5.9. Ревізійна комісія має таку компетенцію:

5.9.1. контролює виконання Статуту, рішень Зборів, Правління, Голови, Заступників Голови;

5.9.2. контролює фінансово-господарську діяльність Організації, перевіряє виконання, використання бюджету Організації;

5.9.3. яє правильний та правильний розгляд справ, скарг, повідомлень тощо, які підлягають перевірці до Організації;

5.9.4. звітує про результати перевірок перед Зборами.

5.10. Рішення Ревізійної комісії можуть бути оскаржені шляхом до Зборів або в судовому порядку.

5.11. Засідання колегіальних органів управління та контролю організації може здійснюватися як за особистої участі членів цих органів, так і з використанням електронних засобів зв’язку, які не дозволяють ідентифікувати особу учасника (відеозв’язок, телефонний зв’язок, електронне листування тощо).

5.12. Керівні Органи Організації звітують про свою діяльність перед членами Організації щороку на Загальних зборах членів. Щорічний звіт про виконання статутних завдань підлягає оприлюдненню на сайті Організації протягом 30 днів з дня озвучування.

5.12.1. Усі керівні органи Організації мають у 30-денний термін надати відповіді листом або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.11. Керівні органи Організації забезпечують членам Організації вільний доступ до інформації про їхню діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про виконані статутні завдання.

5.13. Рішення, дії, бездіяльність Голови Організації, Заступника (ів) Голови Організації можуть бути оскаржені будь - яким членом Організації шляхом подання скарги до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія за результатами розгляду скарги відмовляється від таких рішень: відхиляє скаргу, як необґрунтовану або передає матеріали скарги на розгляд Загальних зборів. Строк розгляду скарги не може перевищувати одного місяця.

5.14. Рішення, дії, бездіяльність Ревізійної комісії можуть бути оскаржені будь - яким членом Організації шляхом подання скарги на розгляд Загальних зборів членів через Голову Організації. За результатами розгляду скарги Загальні збори членів приймають одне з таких рішень: відхиляють скаргу, як необґрунтовану або задоволену частково або повністю. Строк розгляду скарги не може перевищувати одного місяця.

5.15. Рішення, дії, бездіяльність Загальних зборів, Голови Організації, Заступника (ів) Голови Організації, Ревізійної комісії  можуть бути оскаржені будь - яким членом Організації в судовому порядку. 

5.16. В межах організації можуть створюватися робочі групи.

5.16.1. Методом створення робочих груп є впорядкування роботи Організації та активне залучення членів Організації до її діяльності для досягнення поставлених перед нею завдань;

5.16.2. Робочі групи створені за рішенням Правління, яке створює їх кількісний та особовий склад. Правління може змінювати кількість та особовий склад робочих груп та ліквідувати їх;

5.16.3. Робоча група утворюється в складі її голови, його представника, секретаря та членів групи;

5.16.4. Повноваження голови робочої групи, його представника, секретаря та інші процедурні питання функціонування робочої групи в цілому Положенням про робочі групи Організації, яке затверджується Правлінням.

 

 

РОЗДІЛ VІ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

6.1. Організація є неприбутковим об’єднанням. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має право власності на рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, засоби, набуття яких не заборонено чинним законодавством України.

6.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

6.3. Грошові витрати й основно Організації формуються за рахунок:

- кошти або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- кошти або майна, які надходять від ведення основної діяльності;

- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання ціни на платні послуги.

6.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед учасників (членів) організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб – забороняється. При цьому, не забезпечується розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

6.5. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.

6.6. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету дані та збори в порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усіх облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

6.7. Майно та вартість Організації виконуються для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

6.8. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звітність та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

6.9. Доходи (прибутки) Організації використовують для фінансування видатків на утримання Організації, діяльності з реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків, визначених цим Статутом.

6.10. Організація має право залучати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі. 

6.11. Державний контроль за діяльністю Організація забезпечення державними органами в порядку, передбаченому законодавством України.

6.12. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

6.13. Рішення про відчуження майна Організації на суму, яка становить п'ятдесят і більше відсотків її майна, потребується Зборами більшою мірою не менше, ніж у 3/4 голосів членів Організації, присутніх на Зборах.

 

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які визначені за рішенням Загальних зборів учасників. 

7.2. Відокремлені підрозділи Організації сільського господарства та визначають свою діяльність на основі статуту Організації. 

7.3. Керівника відокремленого підрозділу призначають Загальні збори учасників. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

7.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізовувати статутні методи та завдання організації у певному населеному пункті в межах наданих рішень Загальних зборів;

- виконати роботу по залученню нових членів засобами, не забороненими чинним законодавством України;

- представляє Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці України.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

- використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації;

- отримання допомоги у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- звернення з клопотаннями до керівних органів Організації;

- захист своїх законних прав та інтересів;

- всебічне сприяння від керівних органів Організації.

7.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватися вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих у межах Статуту Організації та чинного законодавства);

- не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

7.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів учасників, а також у судовому порядку.

7.8. Кошти та майно, яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається разом до відання Голови Організації до прийняття рішення про розподіл майна та коштів Загальними зборами учасників.

 

РОЗДІЛ VIII. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1. Організація має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому чинним законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ IХ. ПРИПІНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об'єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

9.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

9.3. Організація має право в будь-який час приймати рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). 

9.4.Рішення про саморозпуск Організації  потребуватися  Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менше як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення про використання коштів та майна громадського об’єднання після його прийняття відповідно до статуту. 

9.5. Реорганізація організації створення за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше трьох четвертих учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

9.6. Порядок та правові слідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

9.7. У разі припинення Організації в результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кількома неприбутковими організаціями відповідного виду, іншим юридичним особам, які мають недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

9.8. Організація призначена припиненою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про її припинення.

 

 

РОЗДІЛ Х. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1. Рішення про внесення змін і доповнення до Статуту приймаються не менше 3/4 голосів від фактичної загальної кількості членів, які беруть участь у Загальних Зборах учасників.

10.2. Пропозиції до Зборів про зміни та доповнення до Статуту можна вносити:

10.2.1. 25% членів Організації;

10.2.2. Правління;

10.2.3. Голова;

10.2.4. Заступники Голови;

10.2.5. Ревізійна комісія;

10.2.6. Керівниками Відокремлених підрозділів.

10.3. Кожен член Організації може звернутися до Правління з письмовою пропозицією щодо змін і доповнення до Статуту. Правління зобов’язане обговорити пропозиції та конфлікт питання про включення їх до порядку денного чергових Зборів. У разі відхилення правлінням пропозиції про внесення змін і доповнення до Статуту про це виноситься обґрунтоване рішення, яке у письмовій формі доводиться до члена Організації, який вносить таку пропозицію.

10.2. Про внесені зміни Організація повідомляє уповноважений орган з питання про реєстрацію за місцем реєстрації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Загальними зборами учасників.

bottom of page