top of page

Просуваємо легальне

терапевтичне використання

та наукові дослідження

психоделіків в Україні

UK

Статут громадської організації
«Українська асоціація психоделічних досліджень»

м. Київ – 2022 р.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОДЕЛІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (далі – Організація) є добровільним неприбутковим громадським об'єднанням фізичних осіб, яке утворено на установчих зборах засновників і діє у організаційної-правовій формі, як громадська організація, на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності (поширює свою діяльність на територію України), рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості, публічності та на основі єдності інтересів своїх членів з метою задоволення та захисту своїх соціальних, культурних та інших законних інтересів, консолідації зусиль членів організації, спрямованої на захист своїх спільних прав та інтересів.

 2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

 3. Організація є юридичною особою з моменту її реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання», може мати (відкривати та закривати) рахунки у банківських установах, бланки, печатки, штампи, має самостійний баланс, може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор (хоругву), які затверджуються Загальними зборами учасників. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

 4. Організація може об'єднувати фізичних осіб на добровільних засадах для досягнення мети і завдань, передбачених цим Статутом. 

 5. Організація співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян України, а також з міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами іноземних держав. 

 6. Найменування  Організації:

  1. Повне найменування українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОДЕЛІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»;

  2. Скорочене найменування українською мовою -  ГО «УАПД»;

  3.  Назва Організації англійською мовою:

Повна назва англійською мовою – «UKRAINIAN PSYCHEDELIC RESEARCH ASSOCIATION».

Скорочена назва англійською мовою – «UPRA».

 1. Організація є неприбутковим, недержавним та некомерційним об’єднанням, яке здійснює діяльність зі статусом юридичної особи, як непідприємницьке товариство, основною метою якої не є отримання прибутку (неприбуткова Організація). Кошти та майно направляються на виконання статутної мети і завдань Організації та на оплату праці штатних працівників Організації.

 2. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб – забороняється. При цьому, не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків на утримання Організації, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.9. Після проведення процедури державної реєстрації Організації Засновники стають членами Організації.

 1. Організація створюється на необмежений строк діяльності та здійснює свою діяльність по всій території України.

  1. Організація володіє, користується і розпоряджається своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності та призначенням майна.

  2. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном, на яке може бути звернено стягнення.

  3. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов'язаннями Організації, а Організація в свою чергу не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.

  4. Організація не відповідає за зобов'язаннями його членів, а члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

 

РОЗДІЛ II. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 1. Основною метою діяльності Організації є  сприяння розвитку в Україні психофармакології і створення умов для впровадження інноваційних комбінованих методів психофармакотерапії.

 2. Основними завданнями та напрямами діяльності є:

  1. сприяння створенню організаційно-правових умов для проведення наукових досліджень в Україні, передусім – клінічних досліджень застосування психоактивних речовин як складової частини психотерапії для підвищення її ефективності;

  2.  підтримка наукових установ та аналітичних центрів, які займаються проблемами застосування психоактивних речовин в терапевтичних цілях;

  3.  виявлення потреб у психотерапії з застосуванням психоактивних речовин серед різних груп населення, передусім осіб з посттравматичним стресовим розладом, в тому числі серед участників збройних конфліктів та інших осіб які постраждали від збройних конфліктів та їх наслідків;

  4.  ведення просвітницької роботи та висвітлення актуальної, об’єктивної та науково обґрунтованої інформації про терапевтичний потенціал психоактивних речовин;

  5.  сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації фахівців, в тому числі психотерапевтів та медичних працівників, в сфері терапевтичного застосування психоактивних речовин за найкращими світовими стандартами;

  6.  сприяння ініціативам з охорони громадського здоров’я та зниження шкоди від вживання психоактивних речовин;

  7.  встановлення та розвиток відносин з науковими установами, громадськими організаціями, іншими фізичними та юридичними особами, які займаються проблемами клінічних досліджень психоактивних речовин, їх проведенням, застосуванням психоактивних речовин в терапевтичних цілях в Україні та інших країнах;

  8. проведення різноманітних заходів, в тому числі в режимі онлайн, для обговорення питань створення організаційно-правових умов для проведення клінічних досліджень психоактивних речовин та їх застосування в терапевтичних цілях в Україні із залученням різноманітних стейкхолдерів, включаючи представників органів державної влади та місцевого самоврядування, наукової та медичної спільноти, практикуючих психологів та психотерапевтів, представників організацій ветеранів АТО, ООС, російсько-української війни та інших збройних конфліктів, інших осіб, що постраждали від збройних конфліктів та їх наслідків;

  9.  участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів, які сприяють покращенню регулювання обігу психоактивних речовин та прекурсорів, проведення наукових, в тому числі клінічних, досліджень психоактивних речовин та їх застосуванню в терапевтичних цілях в Україні;

  10.  підтримка зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій та міжнародних інституцій в реалізації завдань та цілей, що відповідають завданням та цілям Організації, в тому числі шляхом надання консультацій, участі в роботі комісій, експертних рад, організації широкої публічної дискусії тощо;

  11.  сприяння налагодженню діалогу між міжнародними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та науковою спільнотою в частині створення організаційно-правових умов для проведення клінічних досліджень психоактивних речовин та їх застосування в терапевтичних цілях в Україні;

  12.  сприяння науковим установам та вченим в проведенні клінічних досліджень психоактивних речовин в країнах, де це не заборонено законом, або в Україні за умови створення належних організаційно-правових умов для проведення таких досліджень в межах закону;

  13.  організаційна, консультативна та інша підтримка проектів і програм в галузі клінічних досліджень психоактивних речовин та їх застосування в терапевтичних цілях;

  14.  поширення інформації щодо діяльності Організації, в тому числі, шляхом створення та ведення веб-сайту Організації та сторінок в соціальних мережах, просування відповідного веб-сайту та сторінок в соціальних мережах, проведення заходів з метою ознайомлення зацікавлених в діяльності Організації з основними напрямками її діяльності, її досягненнями та планами, а також шляхом виготовлення друкованих та інших матеріалів, в тому числі, буклетів, журналів та книг в електронній та друкованій формі, а також відеоматеріалів;

  15.  заохочення органів державної влади та місцевого самоврядування, українських та іноземних громадян, осіб без громадянства, колективів, громадських організації та інших інституцій до співпраці з Організацією з метою досягнення цілей та завдань, передбачених цим Статутом.

  16. сприяння формуванню механізмів конструктивної взаємодії між об’єднаннями громадян і органами державної влади;

  17.  забезпечення всебічного доступу людини до освіти, науки, культури та інформації, здійснення допомоги у зберіганні, примноженні та розповсюдженні знань, поліпшення стану інформування суспільства з медичних, освітніх, соціальних, екологічних, наукових, правових, культурних та інших питань; 

  18.  сприяння впровадженню нових інформаційних та комунікаційних технологій у розвиток освіти, науки та культури, створення суспільства знань; 

  19.  сприяння експериментальній діяльності, новаторству та розповсюдженню інформації, знань та передової практики, а також розвитку діалогу з питань політики в медичній галузі; 

  20.  організація та проведення пошукових робіт, які спроможні покращити та збільшити знання людини та збагатити людську думку в цілому; 

  21. співпраця з представниками інших громадських організацій, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та державними діячами з метою використання цих пропозицій в процесі законотворчості.

  22. здійснення тісної співпраці з волонтерами та волонтерськими організаціями.

  23. сприяння утвердженню рівності прав і можливостей всіх громадян України.

 3. Для здійснення мети та статутних завдань Організації у встановленому чинним законодавством порядку має право: 

- представляти і захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси своїх членів у державних органах та органах місцевого самоврядування, неурядових організаціях;

 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб  у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, бути позивачем, відповідачем у судах;

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі) та ідеї;

 • звертатися у порядку, визначеному чинним законодавством України, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, петиціями, тощо;

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

 • брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

- проводити мирні зібрання;

 • проводити масові заходи (благодійні акції, мітинги, збори, демонстрації тощо);

 • на добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати меморандуми, договори, угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

- підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

- засновувати з метою досягнення мети та цілей, визначених цим Статутом, засоби масової інформації, засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

- створювати інші відокремлені підрозділи з метою досягнення цілей Організації;

- укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

- одержувати на умовах оренди, тимчасового безкоштовного користування або на будь-яких інших законних підставах будівлі, обладнання, транспортні засоби та будь-яке інше майно, яке необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено Статутом, або через створені в порядку, передбаченому чинним законодавством України, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті та цілям Громадської організації та сприяє їх досягненню.

 • відкривати рахунки у банківських та фінансових установах у національній та іноземній валюті, виступати учасником та стороною судового процесу.

- розповсюджувати інформацію, поширювати свої ідеї та пропозиції, публікувати звіти про діяльності організації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

 • організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя.

 • здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність.

- обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з громадськими організаціями інших країн;

 • мати власну символіку, що затверджується та реєструється у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України та використовувати її у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

 • брати участь у порядку, визначеному чинним законодавством України, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації;

-  створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; 

-  організовувати переклади українською мовою іноземної літератури та інших матеріалів, які прямо чи опосередковано стосуються проблем клінічних досліджень психоактивних речовин та їх застосування в терапевтичних цілях;

- формувати бібліотеку літератури, яка прямо чи опосередковано стосується проблем клінічних досліджень психоактивних речовин та їх застосування в терапевтичних цілях;

- встановлювати стипендії, нагороди та інші відзнаки для найбільш талановитих студентів, науковців та практичних працівників, якщо це сприяє досягненню поставлених перед Організацією цілей та завдань;

- вступати до українських та міжнародних неурядових організацій та об’єднань;

 • захищати інтереси своїх членів та третіх осіб.

 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України.

 • бути учасником та засновником юридичних осіб приватного права, а також виступати через створені юридичні особи виконавцем державного замовлення.

 • отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання.

 • ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

 • брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

 • реалізовувати свою мету шляхом укладення на добровільних засадах з іншими громадськими об'єднаннями меморандумів, договорів, угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України.

 • публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

 • здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень.

 • мати інші права, передбачені чинним законодавством, в тому числі Законом України «Про громадські об’єднання».  

 1. Для здійснення мети та статутних завдань Організації у встановленому чинним законодавством порядку має обов’язки: 

- зберігати правовстановлюючі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети, цілей та завдань Організації.

- зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Організації, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених чинним законодавством України.

- готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат.

- здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності Організації.

- забезпечити ведення обліку та зберігання не менше 5 (п'яти) календарних років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, і надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

- нести повну відповідальність всім своїм майном за взятими на себе зобов'язання перед третіми особами.

- дотримуватися чинного законодавства України під час досягнення мети, для якої створюється Організація.

- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 1. Умови і порядок прийому в члени Організації, припинення членства тощо, визначаються цим Статутом.

 2. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. 

 3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації. 

 4.  Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

 5. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління Організації , яке приймається протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви. Правління приймає рішення про прийняття в члени Організації та вносить відповідний запис у Реєстр Організації не пізніше, ніж через 3 місяці після одержання письмової заяви, у якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства України та статутних завдань. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

 6. Подання заяви про вступ до членів Організації означає згоду з положеннями цього Статуту та іншими документами Організації, а також згоду взяти на себе обов'язки члена Організації, передбачені цим Статутом. Заява може бути подана особисто, надіслана поштою, електронною поштою, або іншими засобами зв’язку.

 7. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків визначається Загальними зборами членів.

 8. Особи з інвалідністю першої та другої груп від сплати щорічного членського внеску звільняються.

 9.  Почесними членами Організації можуть бути відомі представники науки, освіти, бізнесу, громадські, політичні та державні діячі або інші особи, які мають особливі досягнення у сфері створення належних організаційно-правових умов для проведення клінічних досліджень психоактивних речовин, проведення таких досліджень та застосування психоактивних речовин в терапевтичних цілях в межах, дозволених законом, а також особи, які зробили значний внесок у здійснення діяльності, пов'язаної з метою Організації та в розвиток самої Організації.

  1. Рішення про прийняття в почесні члени Організації приймається Зборами. Особа, яку обрано почесним членом повинна підтвердити згоду на членство. 

  2. Облік членів Організації здійснює Голова Організації, який веде Реєстр членів Організації.

 10. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків. 

 1. До прав члена Організації належить:

3.10.1.1. брати участь у діяльності Організації, обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

3.10.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

3.10.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді, вносити пропозиції про покращення та усунення недоліків у діяльності Організації;

3.10.1.4. отримувати на свій запит вичерпну інформацію про використання коштів і фінансово-господарську діяльність Організації;

3.10.1.5. виступати від імені Організації та представляти її інтереси за дорученням Загальних зборів, Голови Організації, Заступників Голови Організації або Правління Організації;

3.10.1.6. брати участь у роботі експертнихі робочих груп (секцій), створюваних у межах Організації;

3.10.1.7. користуватись майном Організації у встановленому законом і цим Статутом порядку в межах здійснення статутної Організації;

3.10.1.8. брати участь у заходах, що організовуються та проводяться Організацією на умовах, визначених Правлінням Організації;

 

3.10.1.9. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах. 

3.10.1.10. оскаржувати рішення загальних зборів до суду. 

3.10.1.11. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

3.10.1.12. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

3.10.1.13. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

3.10.1.14. виносити на розгляд та вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації; 

3.10.1.15. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

3.10.1.16. інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів членів.

3.10.2. Члени Організації зобов’язані:

3.10.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації; 

3.10.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

3.10.2.3. сприяти здійсненню завдань Організації;

3.10.2.4. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

3.10.2.5. не допускати дій, що дискредитують Організацію;

3.10.2.6. інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту;

3.10.2.7. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

3.11. Членство в Організації припиняється у випадках:

3.11.1. виходу із Організації за власним бажанням;

3.11.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин;

3.11.3. смерті члена Організації.

3.12. Вихід з членів Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви (в тому числі повідомлення про вихід будь-якими засобами електронного зв’язку) на ім’я Голови Правління. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви Голові Правління та не потребує будь-яких додаткових рішень.

3.13. У випадку добровільного припинення членства в Організації за письмовою заявою члена Організації, який є Головою чи Першим заступником Голови Організації чи Заступником Голови Організації, припинення членства останніх відбувається з дня, наступного за днем обрання нового Голови чи Першого Заступника Голови Організації чи Заступника Голови Організації на підставі рішення Загальних зборів членів.

3.14. Підстави для виключення з членів Організації:

- неодноразові порушення вимог Статуту;

- неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців; 

- несплати членських внесків протягом останнього року.

- заподіяння майнової шкоди Організації, що завдана рішеннями, діяльністю або бездіяльністю керівників органів управління Організації або відокремленого підрозділу Організації, діями члена або учасника Організації;

- перешкоджання діяльності Організації;

- поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Організації або його членів;

3.15. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її членів. Членство припиняється з моменту винесення Правлінням відповідного рішення. Рішення Правління про виключення з членів Організації може бути оскаржене шляхом подання скарги до Загальних зборів. Рішення Загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

 1. Рішення про припинення членства (участі) в Організації за п 3.14. цього Статуту може бути оскаржене зацікавленою особою протягом 10 діб з моменту оприлюднення протоколу Загальних Зборів членів на офіційному веб-сайті Організації шляхом подачі вмотивованої скарги до Правління Організації. До часу розгляду та прийняття рішення за скаргою заявника, членство в Організації не припиняється.

 2. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

 • вступу в законну силу рішення суду про заборону діяльності Організації;

 • за прийняттям рішення Організації про саморозпуск або реорганізацію Організації;

- виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;

- смерті члена.

 1. При автоматичному припиненні членства виключення цього члена Організації з Реєстру членів Організації здійснюється на підставі рішення Правління Організації, яке не потребує затвердження на Загальних зборах членів Організації, окрім випадків, передбачених цим Статутом.

 2. Право вступу до членів Організації повторно тих, хто був примусово виключений з членства (участі) Організації, набувається не раніше ніж через один рік після прийняття рішення за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторно. Повторно виключений член Організації набуває право вступу до Організації не раніше ніж через три календарних роки.

 3. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 4. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету та позитивного іміджу Організації, ліквідацію незалежності і порушення суверенітету і територіальної цілісності та національної безпеки України, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини.

 

РОЗДІЛ ІV. СТРУКТУРА КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Керівними Органами Організації є:

- Загальні збори членів;

- Правління Організації;

- Голова Організації;

4.2. Контролюючим органом Організації є:

- Ревізійна комісія.

 

РОЗДІЛ V. ПОВНОВАЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ЗВІТУВАННЯ, ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

 

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись, як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. 

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління). 

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління. 

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації. 

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Про скликання та порядок денний Зборів оголошується не пізніше ніж як за п’ятнадцять днів до їх відкриття шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Організації. Оголошення про Збори повинно містити інформацію про дату, час і місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди повинні прибути члени Організації) проведення Зборів; час початку та закінчення реєстрації членів Організації для участі у Зборах; перелік питань, що виносяться на голосування.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, з ініціативи Правління, Ревізійної комісії або на вимогу не менше 1/3 членів Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.3.4. Не менш як 1/3 частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори. 

5.3.5.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.

5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації. 

5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5.7.  Обрання та відкликання Голови, Заступників Голови Організації, Ревізійної комісії Організації та її кількісного складу.

5.3.5.8. Затверджують положення про Голову, Заступників Голови, Правління та Ревізійну комісію.

5.3.5.9. Заслуховують звіти про роботу Голови, Заступників Голови, Правління, дають оцінку їхній діяльності. 

5.3.5.10. Заслуховують і затверджують звіт Ревізійної комісії про розпорядження майном Організації та витрати коштів.

5.3.5.11. Розглядають скарги та приймають за ними рішення щодо діянь будь-яких органів та/або посадових осіб Організації;

5.3.5.12. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів. 

5.3.7.1. Для підрахунку голосів на кожному засіданні Зборів визначається кількісний склад та члени лічильної комісії, її головуючий та секретар. Рішення про це приймається простою більшістю голосів.  Головуючий та секретар лічильної комісії виконують обов’язки, пов’язані з підрахунком голосів. Протокол Зборів підписується також головуючим та секретарем лічильної комісії, які цим підтверджують правильність підрахунку голосів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.3.9. Збори мають право делегувати Правлінню окремі повноваження для вирішення питань, що входять до компетенції Зборів.

5.3.10. Підготовка засідання Зборів, зберігання документації проведених засідань здійснюється Правлінням та/або Головою, Заступниками Голови.

5.3.11. У період між Зборами діють у межах повноважень Голова, Заступники Голови та Правління, які уповноважені вжити всіх заходів, необхідних для реалізації мети та завдань Організації, виконання рішень Зборів.

5.4. Правління Організації є виконавчим органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. До складу Правління за посадою входять Голова, який очолює Правління, та Заступники Голови. Голова підзвітний Зборам і Правлінню. Головою Правління є Голова Організації.

5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації. Члени Правління мають право переобрання.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься: 

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

5.4.4.2. Скликання чергових та позачергових Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів.

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій та пропозицій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.4.7. Розгляд та затвердження балансу Організації.

5.4.4.8. Здійснює розгляд звернень громадян із питань діяльності Організації.

5.4.4.9 У період між Зборами визначає порядок володіння, користування та розпорядження майном Організації.

5.4.4.10. Координує діяльність Організації, здійснює роботу з реалізації програм, проектів, планів.

5.4.4.11. Вносить пропозиції щодо зміни та доповнення Статуту, а також готує проекти положень про Голову, Правління, Ревізійну комісію Організації.

5.4.4.12. Приймає рішення про призначення та проведення ревізій.

5.4.4.13 Затверджує бюджет Організації на наступний фінансовий рік, звіт за попередній рік і річний бухгалтерський баланс.

5.4.4.14. Заслуховує та затверджує звіт Голови про його діяльність та діяльність Заступників Голови.

5.4.4.15. Затверджує редакційну раду видань Організації.

5.4.4.16. Присуджує та затверджує нагороди та почесні звання Організації.

5.4.4.17. Розглядає скарги та приймає за ними рішення щодо діянь Голови Організації та Заступників Голови.

5.4.4.18. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.4.5. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, та проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці, і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою організації за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.4.8. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто. На засіданнях Правління можуть бути присутні будь-які члени Організації, яким надається право дорадчого голосу на цьому засіданні Правління. 

5.4.9. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови. 

5.4.10. Рішення правління оформлюється протоколом.

5.4.11. Рішення Правління можуть бути оскаржені до Зборів або в судовому порядку.

5.5. Голова Організації очолює Організацію та її Правління, здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.5.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами строком на два роки та може бути переобраним Загальними зборами на наступний термін, але не більш, ніж на два терміни поспіль. Голова Організації є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.5.2. Голова Організації:

5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами, якщо вчинення таких дій не потребує попереднього погодження та несе відповідальність за керівництво Організацією та правлінням вцілому.

5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації. 

5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, меморандуми, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.5.2.6. Організовує роботу Правління, підготовку засідання Правління та головує на його засіданнях..

5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів Членів Організації. 

5.5.2.8. Організовує та несе відповідальність за виконання рішень Зборів, Правління, інформує про прийняті рішення.

5.5.2.9. Виступає від імені Організації у відносинах з юридичними та фізичними особами, а також, в тому числі, в міжнародних відносинах.

5.5.2.10. Підписує від імені Організації фінансові та інші документи.

5.5.2.11. Здійснює оперативне управління майном та коштами Організації в межах своїх повноважень.

5.5.2.11. Відповідає перед Правлінням, Зборами за достовірність звітності, збереження майна.

5.5.2.12. Здійснює постійний зв'язок з засобами масової інформації.

5.5.2.13. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових або позачергових Загальних Зборах, якщо зазначене питання внесене до порядку денного останніх.

5.5.2.14. Звітує про свою діяльність та діяльність Заступників Голови перед Правлінням не рідше одного разу на рік або позачергово на вимогу Правління.

5.5.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

5.5.3.1. Рішення Голови можуть бути оскаржені до Правління, Зборів або в судовому порядку.

5.5.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.5.5. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

– за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви;

– при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

– якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.6. Голова не має права без попереднього рішення Правління вчиняти такі правочини та здійснювати дії:

5.6.1. укладати будь-які правочини відносно відчуження основних фондів Організації, або їхньої частини (у тому числі об’єкти нерухомості, обладнання тощо), а також прав на них, крім їх використання безпосередньо Організацією у власній діяльності;

5.6.2. передавати основні фонди Організації або їхню частину (у тому числі об’єкти нерухомості, обладнання тощо), а також права на них як внесок до статутного фонду інших юридичних осіб;

5.6.3. використовувати основні фонди або їхню частину (у тому числі об’єкти нерухомості, обладнання тощо) у спільній діяльності, передавати їх у спільну діяльність, передавати їх в управління, виставляти на торги, аукціони, передавати як відступне або залік взаємних вимог;

5.6.4. укладати договори позики, ренти, управління майном Організації, кредитні договори, договори про спільну діяльність, якщо умови таких договорів передбачають передачу у спільну діяльність основних фондів Організації;

5.6.5. укладати договори, наслідком яких є обтяження майна Організації;

5.6.6. укладати будь-які правочини на суму, більшу ніж гривневий еквівалент 3 000 (трьох тисяч) доларів США за офіційним курсом, встановленим Національним банком України станом на дату укладення такого правочину;

5.6.7. укладати меморандуми про співпрацю та інші партнерські угоди з органами державної влади та місцевого самоврядування України та інших країн, громадськими організаціями, зареєстрованими в Україні та інших країнах.

5.7. У випадку відсутності Голови Організації (відпустка, відрядження, планове лікування, хвороба, смерть та  інше), виконання його обов’язків, прав та повноважень покладається на Заступників Голови Організації, які обираються учасниками Загальних зборів відповідно до Статуту. Виконання обов’язків, прав та повноважень Голови Організації покладаються на Заступників Голови Організації до дати повернення Голови Організації або обрання Загальними зборами нового Голови Організації.

5.7.1. Заступники Голови Організації обираються Загальними зборами з числа учасників Організації терміном на два роки та можуть бути переобраними Зборами на наступний термін, але не більш ніж на два терміни поспіль.

5.7.2. Заступники Голови виконують доручення Голови. 

5.7.3. Перший Заступник Голови виконує його обов’язки у випадку відсутності Голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків. У випадку відсутності Першого Заступника Голови або неможливості виконання ним обов’язків Голови, Заступник Голови виконує такі обов’язки.

5.7.4. Заступники Голови Організації несуть відповідальність у сфері віднесених до їх компетенції та напрямків роботи.

5.7.5. Рішення Заступників Голови можуть бути оскаржені до Голови, Правління, Зборів або в судовому порядку.

5.8. Контроль за статутною діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія Організації.

5.8.1. Ревізійна комісія Організації діє у складі 3 осіб з числа членів Організації (які обирають голову і секретаря), які обираються Загальними зборами членів строком на 2 роки. Порядок зміни складу Ревізійної комісії визначається та затверджується Загальними зборами членів. 

5.8.1.1. До роботи Ревізійної комісії можуть бути залучені відповідні фахівці на умовах найму або договорів цивільно-правового характеру.

5.8.3.Ревізійна комісія проводить планові та позапланові перевірки фінансової діяльності Організації, за результатами яких представляє Загальним зборам учасників річний звіт, інші звітні документи. На запит Ревізійної комісії Голова Організації зобов'язаний надати всі необхідні документи, та будь-яку іншу інформацію про діяльність Організації.

5.8.3.1. Перевірки здійснюються за дорученням Зборів, Голови, Заступників Голови, Правління та за власною ініціативою Ревізійної комісії.

5.8.4. Ревізійна комісія Організації в своїй діяльності підзвітна Загальним зборам членів.

5.8.5. Чергові засідання Ревізійної комісії скликаються не менш як один раз на три місяці, а позачергові - за ініціативою Голови Ревізійної комісії Організації. Засідання Ревізійної комісії скликається Головою Ревізійної комісії, і є правомочним за участі у ньому більше половини членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ревізійної комісії,

5.8.6. Про чергове засідання Ревізійної комісії її члени мають бути повідомлені не менше, ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Ревізійної комісії, що скликається з питань, що вимагають термінового вирішення її члени мають бути повідомлені не менше ніж за 3 дні до дати проведення засідання. За рішенням Ревізійної комісії її засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення Ревізійна комісія розробляє та затверджує порядок проведення засідання з використанням засобів зв'язку. Рішення, прийняті Ревізійною комісією з застосуванням засобів зв’язку, оформлюються протоколом не пізніше наступного дня. Ревізійна комісія Організації веде протоколи своїх засідань, а також забезпечує їх належне зберігання.

5.9. Ревізійна комісія має таку компетенцію:

5.9.1. контролює виконання Статуту, рішень Зборів, Правління, Голови, Заступників Голови;

5.9.2. контролює фінансово-господарську діяльність Організації, перевіряє виконання, використання бюджету Організації;

5.9.3. перевіряє своєчасний та правильний розгляд справ, скарг, повідомлень тощо, які надходять до Організації;

5.9.4. звітує про результати перевірок перед Зборами.

5.10. Рішення Ревізійної комісії можуть бути оскаржені виключно до Зборів або в судовому порядку.

5.11. Засідання колегіальних органів управління та контролю Організації може проводитись як за особистої участі членів цих органів, так і з використанням електронних засобів зв’язку, які дозволяють ідентифікувати особу учасника (відео-зв’язок, телефонний зв’язок, електронне листування тощо).

5.12. Керівні Органи Організації звітують про свою діяльність перед членами Організації щороку на Загальних зборах членів. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню на сайті Організації протягом 30 днів з дня озвучування.

5.12.1. Усі керівні органи Організації мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.11. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про виконані статутні завдання.

5.13. Рішення, дії, бездіяльність Голови Організації, Заступника (ів) Голови Організації можуть бути оскаржені будь - яким членом Організації шляхом подання скарги до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія за результатами розгляду скарги приймає одне з таких рішень: відхиляє скаргу, як необґрунтовану або передає матеріали скарги на розгляд Загальних зборів. Строк розгляду скарги не може перевищувати одного місяця.

5.14. Рішення, дії, бездіяльність Ревізійної комісії можуть бути оскаржені будь - яким членом Організації шляхом подання скарги на розгляд Загальних зборів членів через Голову Організації. За результатами розгляду скарги Загальні збори членів приймають одне з таких рішень: відхиляють скаргу, як необґрунтовану або задовольняють частково або повністю. Строк розгляду скарги не може перевищувати одного місяця.

5.15. Рішення, дії, бездіяльність Загальних зборів, Голови Організації, Заступника (ів) Голови Організації, Ревізійної комісії  можуть бути оскаржені будь - яким членом Організації у судовому порядку. 

5.16. В межах Організації можуть створюватися робочі групи.

5.16.1. Метою створення робочих груп є впорядкування роботи Організації та активне залучення членів Організації до її діяльності задля досягнення поставлених перед нею завдань;

5.16.2. Робочі групи створюються за рішенням Правління, яке визначає їх кількісний та особовий склад. Правління може змінювати кількісний та особовий склад робочих груп та ліквідувати їх;

5.16.3. Робоча група утворюється у складі її голови, його заступника, секретаря та членів групи;

5.16.4. Повноваження голови робочої групи, його заступника, секретаря та інші процедурні питання функціонування робочих груп визначається Положенням про робочі групи Організації, яке затверджується Правлінням.

 

 

РОЗДІЛ VІ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

6.1. Організація є неприбутковим об’єднанням. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

6.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

6.3. Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності;

- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

6.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників (членів) Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб – забороняється. При цьому, не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків на утримання Організації, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.5. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.

6.6. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

6.7. Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації.

6.8. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

6.9. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.10. Організація має право залучати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі. 

6.11. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

6.12. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

6.13. Рішення про відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків її майна, приймається Зборами більшістю не менш як у 3/4 голосів членів Організації, присутніх на Зборах.

 

РОЗДІЛ VIІ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів учасників. 

7.2. Відокремлені підрозділи Організації утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту Організації. 

7.3. Керівника відокремленого підрозділу призначають Загальні збори учасників. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

7.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Загальних зборів;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами, не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці України.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

- використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації;

- отримання допомоги у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- звертання з клопотаннями до керівних органів Організації;

- захист своїх законних прав та інтересів;

- всебічне сприяння від керівних органів Організації.

7.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

- не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

7.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів учасників, а також в судовому порядку.

7.8. Кошти та майно, яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Голови Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами учасників.

 

РОЗДІЛ VIII. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1. Організація має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому діючим законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ IХ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об'єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

9.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

9.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). 

9.4.Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту. 

9.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

9.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

9.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

9.8. Організація вважається припиненою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про її припинення.

 

 

РОЗДІЛ Х. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються не менше як 3/4 голосів від фактичної загальної кількості членів, які беруть участь у Загальних Зборах учасників.

10.2. Пропозиції до Зборів про зміни та доповнення до Статуту можуть вносити:

10.2.1. 25% членів Організації;

10.2.2. Правління;

10.2.3. Голова;

10.2.4. Заступники Голови;

10.2.5. Ревізійна комісія;

10.2.6. Керівниками Відокремлених підрозділів.

10.3. Кожен член Організації може звернутися до Правління з письмовою пропозицією щодо змін і доповнень до Статуту. Правління зобов’язане обговорити пропозиції та вирішити питання про включення їх до порядку денного чергових Зборів. У випадку відхилення Правлінням пропозицій про внесення змін і доповнень у Статут про це виноситься обґрунтоване рішення, яке у письмовій формі доводиться до члена Організації, який вніс таку пропозицію.

10.2. Про внесені зміни Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Загальними зборами учасників.

bottom of page